Waluta:
PLN
Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 4. Kupujący w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo zażądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.

 5. Kupujący może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego usunięcia wady, jeżeli usunięcie wad produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałby nadmiernych kosztów.

 6. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Kupujący będący przedsiębiorcą traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 7. Aby złożyć reklamację należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sklep@oftadirect.pl wpisując w tytule wiadomości: REKLAMACJE lub listownie na adres Sprzedawcy.

 8. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji, a potem przesłać reklamowany towar na adres Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca weryfikuje zasadność reklamacji i w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy i otrzymania reklamowanego towaru i informuje Kupującego będącego konsumentem, o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 10. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sprzedawca ustala z Kupującym, czy zakupiony towar zostanie odesłany do Kupującego, czy też zostanie zutylizowany.   Zwrot produktów z tytułu reklamacji prosimy kierować na adres: Thea Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem „Sklep internetowy - Reklamacje" . Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych przez Kupującego „za pobraniem”.

 11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub z końcem daty ważności przydatności sprzedawanego produktu (jeśli data ta jest dłuższa).

 12. Kupujący będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.

 13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 15. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Ogólnych Warunków Sprzedaży organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214, www.wiih.org.pl.),

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (www.wiih.org.pl).

 16. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 17. Kupujący będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szanowni Klienci, zakończyliśmy dystrybucję wyrobu medycznego Blephasteam 1 i nie będzie on już dostępny w sprzedaży. Informujemy, że produkt Blephasteam rings - wymienne pierścienie do okularów - nadal można zakupić na stronie oftadirect.pl